สิทธิและเสรีภาพของนิสิต

 1. 1. นิสิตมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ระเบียบของ มหาวิทยาลัย มีความเสมอภาคที่จะได้รับความยุติธรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน
 2. 2. นิสิตมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียง แสดงประชามติ และเสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งต่าง ๆ ขององค์การบริหารกำแพงแสน และสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบบังคับว่าด้วยการนั้น ๆ
 3. 3. นิสิตมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในการเสนอเรื่องราว และเสนอความคิดเห็นต่อสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน องค์การบริหารกำแพงแสน
 4. 4. นิสิตมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ตามวิธีการที่สภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสนบัญญัติไว้
 5. 5. นิสิตมีเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา การศึกษา การอบรม และการรวมกันเป็นสโมสรนิสิตกำแพงแสน ชมรมกำแพงแสน หรือ ชุมนุมกำแพงแสน ภายใต้ขอบเขตของมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรม อันดีงามของไทย
 6. 6. นิสิตมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารกำแพงแสนและองค์การนิสิตกำแพงแสนจัดขึ้นตามความเหมาะสม และใช้ประโยชน์อาคาร สถานที่และบริการที่องค์การบริหารกำแพงแสนและองค์การนิสิตกำแพงแสนจัดไว้เพื่อนิสิต
 7. 7. นิสิตมีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า 300 คน เพื่อขอแก้ไขระเบียบ หรือข้อบังคับที่สภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสนหรือองค์การบริหารกำแพงแสนประกาศใช้บังคับ
 8. 8. นิสิตมีสิทธิที่จะรับทราบข้อมูล ข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการกำหนดระเบียบปฏิบัติหรือประกาศที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมนิสิตที่จะใช้บังคับต่อนิสิต และมีสิทธิร่วมกันลงชื่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนนิสิตเพื่อขอให้วิทยาเขตกำแพงแสนชะลอ หรือระงับการออกประกาศใช้บังคับจนกว่าจะมีการร่วมกันพิจารณาให้เกิดความเหมาะสม

หน้าที่ของนิสิต

 1. 1. รักษาและนำชื่อเสียงและเกียรติคุณมาสู่มหาวิทยาลัย
 2. 2. ศึกษาหาวามรู้อย่างเต็มความสามารถ
 3. 3. ธำรงไว้ซึ่งความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะ
 4. 4. ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 5. 5. ปฏิบัติตามธรรมนูญนิสิต ในกรณีที่เห็นว่าการปฏิบัติตามธรรมนูญนิสิตเป็นการไม่ชอบธรรม ให้เสนอต่อองค์การนิสิตกำแพงแสน เพื่อพิจารณาดำเนินการเสนอขอแก้ไขหรือยกเลิก
 6. 6. ให้ความร่วมมือต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารกำแพงแสนและองค์การนิสิตกำแพงแสน
 7. 7. ต้องไปเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกำแพงแสน และสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน