รายนาม สังกัดคณะ ปีการศึกษาที่ดำรงตำแหน่ง
2524 – 2525
2526 – 2527
2528 – 2529
2530 – 2531
2532 – 2533
นายจำนงค์ แก้วหมุน เกษตร 2534 – 2535
2536 – 2537
2538 – 2539
2540 – 2541
นายราชันต์ ปาไหน เกษตร กำแพงแสน 2542 – 2543
นายวีระพล ดำคร้าม วิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน 2544 – 2545
นายเสริมสวัสดิ์ ตุลยอนุกิจ เกษตร กำแพงแสน 2546
นายอรรคพล เครือแตง เกษตร กำแพงแสน 2547
นายเจษฎ์ ประเสริฐรุ่งเรือง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2548
นางสาวมุก ฉัตราภรณ์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2549 – 2551
นายสุนทร หน่วงกลาง เกษตร กำแพงแสน 2552 – 2553
นายศุภมิตร ปลาทอง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2554
นายพิพัฒน์ นาคทับ วิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน 2555
นางสาวกนกวรรณ พุ่มนิล ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2556
นายศิลป์วารสาร ทองช้อย วิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน 2557
นางสาววรดา เสนอใจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2558
นายเตชินท์ วรสิทธิ์ เกษตร กำแพงแสน 2559
นายฐานะพัฒน์ เถระพัฒน์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2560
นายธนภัทร ลิ้นหล่อ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2561