รายนาม สังกัดคณะ ปีการศึกษาที่ดำรงตำแหน่ง
2524 – 2525
2526 – 2527
2528 – 2529
2530 – 2531
2532 – 2533
นายจำนงค์ แก้วหมุน 2534 – 2535
2536 – 2537
2538 – 2539
2540 – 2541
นายราชันย์ ปาไหน 2542 – 2543
นายวีระพล ดำคร้าม 2544 – 2545
นายเสริมสวัสดิ์ ตุลยอนุกิจ เกษตร กำแพงแสน 2546
นายอรรคพล เครือแตง เกษตร กำแพงแสน 2547
นายเจษฎ์ ประเสริฐรุ่งเรือง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2548
นางสาวมุก ฉัตราภรณ์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2549 – 2551
นายสุนทร หน่วงกลาง เกษตร กำแพงแสน 2552 – 2553
นายศุภมิตร ปลาทอง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2554
นายพิพัฒน์ นาคทับ วิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน 2555
นางสาวกนกวรรณ พุ่มนิล ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2556
นายศิลป์วารสาร ทองช้อย วิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน 2557
นางสาววรดา เสนอใจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2558
นายเตชินท์ วรสิทธิ์ เกษตร กำแพงแสน 2559
นายฐานะพัฒน์ เถระพัฒน์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2560