สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อาคารกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

เว็บไซต์สภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน www.kusc.nisit.kps.ku.ac.th
เฟสบุ้คสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน www.facebook.com/SC.KPS