สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อาคารกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

เว็บไซต์สภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน
เฟสบุ้คสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน 
อินสตาแกรมสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน