นางสาววรดา เสนอใจ
ประธานสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นายธนภาค พรหมทัศน์
รองประธานสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นางสาวสุวรรณา คงศิลป์
รองประธานสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นายวีระศักดิ์ สระทองพิมพ์
เลขาธิการสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน
นางสาวศิวพร กุลกรินีธรรม
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นายวุฒินัทฐ์ หน่อแก้ว
ประธานกรรมาธิการสโมสรนิสิตและวิชาการ
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นายเตชินท์ วรสิทธิ์
ประธานกรรมาธิการองค์การบริหารกำแพงแสน
  คณะเกษตร กำแพงแสน
นายวิจักขณ์ สินมา
ประธานกรรมาธิการบำเพ็ญประโยชน์
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
นางสาวจีรภา เหรียญทอง
ประธานกรรมาธิการเอกสารและประชาสัมพันธ์
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นายสุกฤษฎิ์ ตั้งอิสริยะสกุล
ประธานกรรมาธิการบริหารและรับเรื่องทั่วไป
  คณะเกษตร กำแพงแสน
นายชานนท์ บุญศรี
ประธานกรรมาธิการพัสดุและทรัพย์สิน
  คณะเกษตร กำแพงแสน
นางสาวรุ่งนภา กลิ่นเจริญ
ประธานกรรมาธิการการเงิน
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นายชลันธร หลิ่ววรกุล
ประธานกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรม
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นายวิภาส ศาลิคุปต
ประธานกรรมาธิการกีฬา
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
นายสรยุตม์ ศรีทัศน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาแผนนโยบายและประกันคุณภาพ
  คณะเกษตร กำแพงแสน
นายฐานาพัฒน์ เถระพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายธรรมนูญนิสิต
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นายณัฐวัฒน์ แป้นใจเย็น
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นางสาวพรทิภา ตันตระกูลศิริ
กรรมการและเหรัญญิก
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นางสาวปิยะธิดา ด้วงหิรัญ
กรรมการและเลขานุการ
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นางสาวกุลธิดา สอนโพธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสมพร สุวรรณ์นอง
นักวิชาการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้ง