นายศิลป์วารสาร ทองช้อย
ประธานสภาผู้แทนนิสิต กำแพงแสน
นายกฤษณะ แก้วบาง
รองประธานสภาผู้แทนนิสิต กำแพงแสน
นางสาวเสาวลักษณ์ พิกุลไทย
รองประธานสภาผู้แทนนิสิต กำแพงแสน
นางสาวสุวพิชญ์ พรสถิตย์วรกุล
รองประธานสภาผู้แทนนิสิต กำแพงแสน
นายวรพนธ์ ทองวิรัตน์สกุล
เลขาธิการสภาผู้แทนนิสิต กำแพงแสน
นายพีรวัส สระทองคำ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาผู้แทนนิสิต กำแพงแสน
นางสาวสุวรรณา คงศิลป์
เหรัญญิกสภาผู้แทนนิสิต กำแพงแสน
นายวีระศักดิ์ สระทองพิมพ์
ประธานกรรมาธิการสโมสรนิสิตและวิชาการ
นางสาวศิวพร กุลกรินีธรรม
ประธานกรรมาธิการการเงิน
นางสาวปิยะธิดา ด้วงหิรัญ
ประธานกรรมาธิการบำเพ็ญประโยชน์
นายณัฐชา ชะวูรัมย์
ประธานกรรมาธิการศิลปและวัฒนธรรม
นางสาวปัณวรรธน์ ชัยสุรินทร์
ประธานกรรมาธิการองค์การบริหารกำแพงแสน
นายวงศ์ธวัช อัครพันธ์กุล
ประธานกรรมาธิการพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวณัฐปภา ประดิษฐ์ชัย
ประธานกรรมาธิการบริการและรับเรื่องทั่วไป
นายอรรถชัย พรหมทัศน์
ประธานกรรมาธิการเอกสารและประชาสัมพันธ์
นางสาวสุกัญญา เทียนกระจ่าง
ประธานกรรมาธิการกีฬา
นางสาวพิมพลอย เทพดุลยพัฒน์
ประธานฝ่ายพัฒนาแผนนโยบายและประกันคุณภาพ
นายณัฐวัฒน์ แป้นใจเย็น
ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธนโชติ กลางจอหอ
ประธานฝ่ายธรรมนูญนิสิต
นางสาววรดา เสนอใจ
เลขานุการสภานิสิต กำแพงแสน
นางสาวพรทิภา ตันตะกูลศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการสภานิสิต กำแพงแสน

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสมพร สุวรรณ์นอง
นักวิชาการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา