นางสาวกนกวรรณ พุ่มนิล
ประธานสภาผู้แทนนิสิต กำแพงแสน
นางสาวรพีพรรณ เกษไชย
รองประธานสภาฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
นายวิบูลย์ กีรติวิจักษณา
รองประธานสภาฝ่ายสภาสัมพันธ์
นายศิลป์วารสาร ทองช้อย
รองประธานสภาฝ่ายตรวจสอบกรรมาธิการ
นายณรงค์เดช สุขสมบูรณ์
รองประธานสภาฝ่ายประกันคุณภาพ
นายอดิศักดิ์ สุขวิสุทธิ์
เลขาธิการสภาผู้แทนนิสิต
นางสาวเสาวลักษณ์ พิกุลไทย
เหรัญญิก
นายวรพนธ์ ทองวิรัตน์สกุล
ประธานกรรมาธิการองค์การบริหาร
นายสิทธินันท์ เขมาสิทธิ์
ประธานกรรมาธิการสโมสรและชมรมด้านวิชาการ
นางสาวสุวพิชญ์ พรสถิตย์วรกุล
ประธานกรรมาธิการบำเพ็ญประโยชน์
นายกษีร สรรพานิช
ประธานกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรม
นายอาทิตย์ งามชื่น
ประธานกรรมาธิการการกีฬา
นางสาวเบญจวรรณ งามอุไรรัตน์
ประธานกรรมาธิการบริการและรับเรื่อง
นางสาวศิริดา ดำรงรักษ์
ประธานกรรมาธิการเอกสารและประชาสัมพันธ์
นายธนสิทธิ์ วงษ์ฮวบ
ประธานกรรมาธิการพัสดุและครุภัณฑ์
นายธนโชติ กลางจอหอ
ประธานกรรมาธิการการเงิน
นายวงศ์ธวัช อัครพันธ์กุล
ประธานฝ่ายธรรมนูญนิสิต
นางสาวพูลศรี สวรรค์พิพัฒน์
เลขานุการ
นางสาวกมลชนก สิงหอุบล
ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสมพร สุวรรณ์นอง
นักวิชาการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา