new_logo

ชื่อหน่วยงาน

ภาษาไทย สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ภาษาอังกฤษ ( Kasetsart University Student Council Board Student Body Organization, Kamphaeng Saen Campus )

ประวัติของสภาผู้แทนนิสิต

ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าสภาผู้แทนนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไร เท่าที่มีหลักฐานว่า ผู้แทนนิสิตคนแรกมีมาอย่างน้อยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2495 และการปกครองของนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แบ่งเป็น 3 ฝ่ายเสนอต่อมหาวิทยาลัย ในช่วงนั้นองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีบทบาทหลายด้าน แต่พอเข้าสู่ช่วงยุคการปกครองของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สถาบันองค์กรนิสิตต่างๆ ได้ถูกอำนาจเผด็จการเข้ามาบีบบังคับมากมาย

ต่อมาในพุทธศักราช 2520 นิสิตได้มีการเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยมีองค์การนิสิตอีกครั้งจนกระทั่งถึงรัฐบาลของ นายเกรียงศักด์ ชมะนันทน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้มีการก่อตั้งสโมสรนิสิตในปีพุทธศักราช 2510– 2522 โดยการเลือกตั้ง จึงลดความตึงเครียดได้บ้าง แต่สโมสรนิสิตยังถูกควบคุมโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัย และยังไม่มีสภาผู้แทนนิสิต และในช่วงนี้เกิดการใช้เงินอย่างมากมาย อย่างไม่จำเป็น นิสิตจึงมีการแสดงดนตรีกล่าวโจมตีผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเรียกร้องอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้เป็นการเรียกร้องเพื่อให้จัดตั้งสภาผู้แทนนิสิตขึ้น เพื่อดูแลผลประโยชน์ของนิสิตตั้งปวง

ดั้งนั้นในพุทธศักราช 2522 ทางมหาวิทยาลัยจึงยอมให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งมีการร่างธรรมนูญนิสิตขึ้นมาใหม่และแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 2 องค์กร กล่าวคือ องค์การบริหาร (อบ.ก.) และสภาผู้แทนนิสิต (สภ.ก.) โดยทั้ง 2 องค์กรนี้มีตัวแทนของนิสิตเป็นไปตามระบบประชาธิปไตยคือ องค์การนิสิตต้องมีนิสิต ปกครองโดยนิสิต เพื่อนิสิต

พันธกิจ

พิทักษ์ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของนิสิต คือพันธกิจของพวกเราชาวสภา

ภารกิจ

  1. 1. พิทักษ์ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และของนิสิตทั้งปวง
  2. 2. พิจารณาความเห็นชอบงบประมาณ ควบคุมการใช้จ่ายเงินของทุกองค์กรนิสิต
  3. 3. ควบคุมให้องค์การบริหาร ดำเนินงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
  4. 4. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารหรือเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย
  5. 5. เสนอขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับธรรมนูญนิสิต
  6. 6. ให้ความเห็นชอบระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขององค์การนิสิต
  7. 7. เสนอทบทวนการดำเนินงานขององค์การบริหารซึ่งสภาผู้แทนนิสิตเห็นว่าขัดแย้งกับนโยบายที่ได้แถลงไว้
  8. 8. พิจารณายุบชมรม หรือการจัดตั้งชมรม
  9. 9. ส่งเสริม เผยแพร่ให้นิสิตรับทราบถึงธรรมนูญนิสิต