โครงการรัฐศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 2

1541229720646

ประชาสัมพันธ์โครงการรัฐศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การเมืองเรื่องความหลากหลายทางเพศ : มายาคติ อัตลักษณ์ และการต่อสู้ (Politics of Sexual Diversity: Myth, Identities and Contestation)” นิสิตทุกสาขาที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งผ่าน QR Code ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561