การประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

PicsArt_11-02-10.45.52

นายธนภัทร ลิ้นหล่อ ประธานสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะกรรมการบริหารสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน เข้าร่วมการประชุม “ที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8” (Student Councils Assembly of Thailand 8th) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก