ประกาศตารางกำหนดการเข้าตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ องค์กรนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558


ตารางกำหนดการเข้าตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ องค์กรนิสิต
ประจำปี 2558
โดย กรรมาธิการพัสดุและทรัพย์สิน สภาผู้แทนนิสิต
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
***********************

ลำดับที่ องค์กรกิจกรรมนิสิต วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต กำแพงแสน 19 พฤศจิกายน 2558 17.00 น.
2 องค์การบริหาร องค์การนิสิต กำแพงแสน 25 พฤศจิกายน 2558 15.00 น.
3 สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน 20 พฤศจิกายน 2558 16.30 น.
4 สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 23 พฤศจิกายน 2558 17.00 น.
5 สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 23 พฤศจิกายน 2558 17.00 น.
6 สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 18 พฤศจิกายน 2558 15.00 น.
7 สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ 22 พฤศจิกายน 2558 10.00 น.
8 สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 22 พฤศจิกายน 2558 11.00 น.
9 ชมรมดาราศาสตร์ กำแพงแสน 19 พฤศจิกายน 2558 08.00 น.
10 ชมรมเห็ด กำแพงแสน 22 พฤศจิกายน 2558 09.00 น.
11 ชมรมเกษตรศาสตร์บำเพ็ญ กำแพงแสน 25 พฤศจิกายน 2558 17.00 น.
12 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำแพงแสน 25 พฤศจิกายน 2558 15.00 น.
13 ชมรมพิทักษ์พันธุ์นก กำแพงแสน 25 พฤศจิกายน 2558 16.00 น.
14 ชมรมครูอาสา กำแพงแสน 23 พฤศจิกายน 2558 17.00 น.
15 ชมรมชาวเหนือ กำแพงแสน 24 พฤศจิกายน 2558 17.00 น.
16 ชมรมชาวใต้ กำแพงแสน 20 พฤศจิกายน 2558 16.30 น.
17 ชมรมอีสาน กำแพงแสน 23 พฤศจิกายน 2558 17.00 น.
18 ชมรมพุทธศาสน์ กำแพงแสน 20 พฤศจิกายน 2558 17.00 น.
19 ชมรมคริสเตียน กำแพงแสน 22 พฤศจิกายน 2558 13.00 น.
20 ชมรมนิสิตมุสลิม กำแพงแสน 22 พฤศจิกายน 2558 14.00 น.
21 ชมรมดนตรีไทย กำแพงแสน 16 พฤศจิกายน 2558 17.00 น.
22 ชมรมดนตรีสากล กำแพงแสน 16 พฤศจิกายน 2558 17.00 น.
23 ชมรมนนทรีแบนด์ กำแพงแสน 16 พฤศจิกายน 2558 17.00 น.
24 ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ กำแพงแสน 22 พฤศจิกายน 2558 18.00 น.
25 ชมรมฟุตบอล กำแพงแสน 19 พฤศจิกายน 2558 08.00 น.
26 ชมรมบาสเกตบอล กำแพงแสน 22 พฤศจิกายน 2558 15.00 น.
27 ชมรมวอลเลย์บอล กำแพงแสน 22 พฤศจิกายน 2558 16.00 น.
28 ชมรมเรือพาย กำแพงแสน 22 พฤศจิกายน 2558 17.00 น.

หมายเหตุ

  1. ให้องค์กรกิจกรรมนิสิต ที่ไม่ได้ส่งสำเนาบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ แสดงสำเนาบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ต่อคณะกรรมาธิการพัสดุและทรัพย์สิน ในวันตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ขององค์กรนั้นๆ
  2. องค์กรกิจกรรมนิสิต ที่ไม่ได้ส่งแบบตอบรับการเข้ารับการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมาธิการพัสดุและทรัพย์สิน สภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน จะเป็นผู้กำหนดวันตรวจสอบวัสดุฯ ของแต่ละองค์กร