โครงการสัมมนาปรับความรู้พื้นฐานของสมาชิกภายในองค์กร ครั้งที่ 3

_MG_8162

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการสัมมนาปรับความรู้พื้นฐานของสมาชิกภายในองค์กร ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานภายในองค์กร จากรุ่นพี่สู่สมาชิกสภาผู้แทนนิสิตรุ่นน้อง โครงการนี้ได้รับเกียรติจากนายสมพร สุวรรณ์นอง อาจารย์ที่ปรึกษาสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนางสาวรุ่งนภา กลิ่นเจริญ ประธานโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

กิจกรรมภายในโครงการได้แก่ การอบรมการเขียนหนังสือโครงการ กน.01, กน.02, แบบประเมินโครงการ, ตก.01 และ ตก.02 โดยมีนายอรรถชัย พรหมทัศน์ รองประธานสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน เป็นผู้บรรยาย หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งกลุ่มลงมือเขียนโครงการจริงและนำเสนอโครงการที่ได้ร่วมกันเขียน ทั้งนี้ช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมนันทนาการ โดยรุ่นพี่สมาชิกสภานิสิต ชั้นปีที่ 2 และ 3 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม หลังจากนั้นเป็นพิธีผูกข้อมือรับน้องใหม่ เข้าสู่ครอบครัวสภานิสิต