รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน ประจำปี 2558

รับสมัครน้องปี 1

รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ ๑ เข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๘

กำหนดการ

รับใบสมัคร ๑๙-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ส่งใบสมัคร ๒๕-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ห้องสภาผู้แทนนิสิตกำแพงแสน อาคารกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต

หลักฐานการรับสมัคร

– รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

ดาวน์โหลดใบสมัคร